Europaparlamentets s.k. Panama papers-utskott fick idag en uppdatering om hur EU-kommissionens arbete för att förhindra penningtvätt fortskrider av kommissionär Věra Jourová. Under hörandet konstaterade kommissionär Jourová att tjugotvå medlemsstater inte implementerade EU:s tredje anti-penningtvättsdirektiv inom utsatt tid. Nils Torvalds, som leder ALDE-gruppens kommande förhandlingar kring den senaste uppdateringen av anti-penningtvättsdirektivet, ser allvarligt på saken.

– Eftersom penningtvätt och skatteflykt är globala, gränsöverskridande fenomen måste vi samarbeta för att kunna nå resultat i den här typen av frågor. Det första steget är att verkligen implementera de regler som vi redan kommit överens om. Att medlemsstaterna i stor utsträckning tidigare misslyckats med att implementera dessa regler inom utsatt tid och på ett korrekt sätt är mycket allvarligt.

Samtidigt som förhandlingar kring ett nytt direktiv pågår håller medlemsstaterna på att implementera EU:s fjärde anti-penningtvättsdirektiv, något som ska vara klart senast den 26 juni 2017. Torvalds poängterar att fungerande regler inte bara är en fråga om brottsbekämpning utan att det också handlar om att skapa rättvisa konkurrensvillkor mellan medlemsstaterna.

– En del medlemsstater följer inte de överenskomna reglerna. Det leder till att de länder som faktiskt gör sitt jobb får ett sämre konkurrensläge. Vi ser det speciellt tydligt när det gäller penningspel. Här måste också kommissionen ta sitt ansvar och noga övervaka medlemsstaternas implementering av både det färdigförhandlade fjärde direktivet och det kommande femte.

Tilläggsinformation:
Nils Torvalds, Europaparlamentariker
Anton Nilsson, specialmedarbetare +32 489 32 04 79